409 Nolu İhale İlanı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ARDEŞEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

02 Temmuz 2016 Cumartesi 15:19
409 Nolu İhale İlanı
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ARDEŞEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Yoluyla Eğitime Erişim Uygulaması Kapsamında Araç Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/231758
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.Hükümet Konağı Zemin 
     Kat 53400 ARDEŞEN/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4647151424 - 4647151618
c) Elektronik Posta Adresi : 193214@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Rize Ardeşen ilçesinde yürütülecek  taşımalı ilköğretim hizmeti için 96 (doksanaltı) adet minibüsün 
 öğrenci servisi olarak 181 iş günü süreyle kiralanması
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
 idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ardeşen İlçesi taşımaya konu mahalle/ köy ve köy altı yerleşim  birimleri ile taşıma merkezi seçilen okullar arasında 
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 181(yüzseksenbir iş günü 
 ( işi bitirme tarihi 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca okulların
 bitim tarihi esas alınacaktır..)) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Cumhuriyet Mah. Atatürk. Cad.  Hükümet Konağı Zemin Kat 53400 Ardeşen/Rize 
b) Tarihi ve saati : 02.08.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış olan her türlü servis taşımacılığı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Cumhuriyet Mah. Atatürk. Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat 53400 Ardeşen/Rize adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mah. Atatürk. Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat 53400 Ardeşen/Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

İLAN NO: 409 İLAN TARİHİ : 02/07/2016

    Yorumlar

banner153
Arşiv