403 Nolu İhale İlanı

ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İHALE İLANI

30 Haziran 2016 Perşembe 15:13
403 Nolu İhale İlanı
ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İHALE İLANI

MADDE 1-İlçemiz Merkez mahallesi Atatürk caddesi belediye hizmet binası girişinde zemin katta 1 Adet ofis ve Cumhuriyet Mahallesi Kağıthane Sadabat Caddesi No 12'de Belediye işhanı  zemin+4.katlarında bulunan 4 adet ofisler kiraya verilecektir.İhale,Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:126 Ardeşen adresindeki Belediye Binasındaki Encümen Odasında,Belediyemiz Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca“Açık Teklif Usulü”artırma suretiyle yapılacaktır.MADDE 2- İhaleye Katılabilecekler:Söz konusu ihaleye,İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak,yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır. 
MADDE 3- İhaleye Katılamayacaklar:2886 sayılı kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler.Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa,ihale bozularak geçici teminatı ve ihale iştirak teminatı,sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
MADDE 4- İhale komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN
1-İkametgah belgesi.
2-İyi hal kâğıdı.
3-Vergi borcu olmadığına dair belge.
4-Nüfus cüzdan sureti.
5-Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
6-Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
7-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı  olmadıklarına dair taahhütname.
8- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.
9-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi 
10-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
11-Geçici teminat mektubu veya makbuzu
B) TÜZEL KİŞİLERDEN
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2-Noter tasdikli imza sirküsü,(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi).
3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
4-Vergi borcu olmadığına dair belge.
5-Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname.
7-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.
8-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
9-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
MADDE 6- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a)Tedavüldeki Türk Parası.
b)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.
c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
MADDE 7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
MADDE 8- İhale ile ilgili bilgiler http://www.ardesen.bel.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.                                        

İLAN NO: 403    İLAN TARİHİ : 30/06/2016                                                                                 

    Yorumlar

banner153
Arşiv