336 Nolu İhale İlanı

ARDEŞEN MİNİ FUTBOL SAHASI VE AÇIK TENİS KORTU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

07 Haziran 2016 Salı 15:03
336 Nolu İhale İlanı
RİZE İLİ GENELİNDEKİ MUHTELİF KÖPRÜLER İÇİN
KORKULUK YAPIMI VE ONARIMI İŞİ (2)
RİZE İL ÖZEL İDARESİ

Rize İli Genelindeki Muhtelif Köprüler İçin Korkuluk Yapımı ve Onarımı İşi (2) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/206866
1-İdarenin
a) Adresi : Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE
b) Telefon ve faks numarası : 4642260910 - 4642260909
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@rizeozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Rize merkez ve tüm ilçelerdeki yol ağımızda yer alan 27 (YirmiYedi)  ayrı köprü için toplam 337,5 m yeni ve ilave korkuluk imalatı 
 (boya dahil) ile toplam 84,5 m eski korkuluğun boyanması
 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
 idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Rize ili Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, 
 Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere ve Pazar 
 ilçeleri ile merkeze ait köy, mezra ve yayla yolları
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
 yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Rize İl Özel İdaresi-B Blok (Toplantı Salonu)/Engindere Mah. 
 Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZE
b) Tarihi ve saati : 15.06.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen "(A) Alt Yapı İşleri/ I. Grup: Köprü Ve Viyadük İşleri” veya "(A) Alt Yapı İşleri/V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)" veya "(A) Alt Yapı İşleri/XVIII. Grup: Saha İşleri veya tüm bu işler kapsamında yapılan ikmal ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgeleri veya ihale konusu işi içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir. İstekliler tarafından yukarıda belirlenmiş olan benzer işleri de içeren iş deneyim belgelerinin sunulması durumunda, ihale komisyonu tarafından iş deneyim belgesinin tutarı değerlendirilirken, belge konusu işin tamamının parasal tutarı (belge tutarı) üzerinden değil, idaremizce belirlenmiş olan benzer işlere tekabül eden iş kalemlerinin parasal tutarı üzerinden güncelleme yapılacaktır. Bu nedenle, idaremizce belirlenmiş olan benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi yerine, bu benzer işleri de içeren bir iş deneyim belgesinin sunulduğu ve benzer iş tutarının sunulan iş deneyim belgesi üzerinden tespitinin mümkün olmadığı hallerde, idaremizce belirlenmiş olan benzer iş tutarının tespit edilebileceği son hakediş vb. bilgi ve belgelerin iş sahibi idare tarafından onaylanmış suretlerinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi ya da Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına
göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize İl Özel İdaresi-B Blok (İhale Servisi)/Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize İl Özel İdaresi-B Blok (İhale Servisi)/Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 B Blok 53020 Merkez/RİZEadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN NO: 336 İLAN TARİHİ : 07/06/2016

    Yorumlar

banner153
Arşiv